I uttalelse til høring om det planlagte boligprosjektet Adminiet Bryggepark på Herøya viser Kystverket til tidligere uttalelse da planen ble startet opp i 2021:

– I vår uttalelse av 25.05.2021 til oppstart av planarbeidet, viste vi til at Frierfjorden er et av Norges mest trafikkerte fjordområder, med massiv industrivirksomhet på Herøya og på Rafnes. I Frierfjorden pågår det ankring på Frierflaket i Porsgrunn kommune, og Herreflaket i Skien/Bamble kommune. Ankringsområdene i Frierfjorden er områder som dekker nasjonale, regionale og lokale behov for sikker oppankring, og er derfor viktig å ivareta for etablert næringsvirksomhet og for planer om videre utvikling av næringsaktivitet rundt Frierfjorden.

Det skriver Kystverket.

De har også vist til at det i den senere tid i stadig økende grad kommet inn klager på støy knyttet til bruken av ankringsområdet på Frierflaket.

– Det må påregnes at støy fra fartøyer som bruker ankringsområdet vil være en aktuell problemstilling i overskuelig framtid. Vi erfarer at klagene på støy ofte er knyttet til etablering av nye boligområder nær ankrings- og havneområder, uttaler Kystverket.