Det ble med andre ord ingen debatt om høringsinnspillet.

Det betyr at Bamble kommune ber staten avslutte prosessen med å etablere et deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruver ved Brevik.

Dersom staten likevel varsler planstart og KU, krever politikerne at hjemmel for slikt statlig initiativ fremlegges og begrunnes.

Bamble kommune har følgende tilbakemeldinger dersom prosessen fortsetter:

a. Vannforskriften og Naturmangfoldloven må inn som referanse/datagrunnlag i konsekvensutredningen.

b. Planprogrammet må kvalitetssikre at Dalen gruver er egnet med tanke på hensynet til miljø, sikkerhet og befolkningen i Grenland.

c. Konsekvensutredning-en må redegjøre for temaene: 1) Barn og unges oppvekstsvilkår og interesser på land. 2) Friluftsliv og rekreasjon på land. 3) Geotekniske analyser av gruvene med hensyn til gruvenes egnethet. 4) Kvalitetssikret beskrivelse av behandlingsprosessen for alle typer farlig uorganisk avfall som skal deponeres. 5) Geoteknisk beskrivelse og analyse av gruvene inkludert effekter på deponeringen i forhold til jordskjelv og bevegelser i eksisterende forkastninger må fremlegges. 6) Deponering og fremtidsrisiko; til evig tid. 7) Bokvalitet og deponiets nærhet til befolkningen. 8) Regionens omdømme.

Bamble kommune krever også at ny teknologi for behandling og gjenvinning av farlig avfall må vektlegges videre i utredningsfasen.