Bård Hoksrud sier at det er formalitetene i saken som kontrollutvalget skal vurdere. Ordfører Hallgeir Kjeldal har anbefalt at fungerende kommunedirektør Leidulf Aakre kan tildele Wrightegaarden 1,5 millioner fra den kommunale koronapotten på 2,5 millioner.

Støtten til Wrightegaarden kan tildeles dersom kulturrådet ikke omgjør sitt vedtak om å avslå søknaden fra Wrightegaarden om stimuleringsmidler til konsertsesongen i sommer.

Bedriftsledere bekymret

– Jeg er blitt kontaktet av flere næringslivsledere i Bamble som er bekymret over den økonomiske situasjonen for egen bedrift. De har tenkt å søke om støtte fra Bamble kommune fra den kommunale tilskuddsordningen som har søknadsfrist 31. august, sier Bård Hoksrud.

Næringssjef Hege Bjørnerud offentliggjorde 5. juli ordningen med 2, 5 millioner kroner i kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen. Bedriftene kan søke kompensasjon for første halvår 2021.

Har tildelt to tredjedel

– Nå har ordføreren, fungerende kommunedirektør og næringssjefen allerede lovet en tildeling til Wrightegaarden med to tredjedel av den totale kommunale støtteordningen. Andre lokale bedriftsledere som frykter konkurs for egen bedrift, reagerer kraftig på at Wrightegaarden blir prioritert av kommunen, sier Bård Hoksrud.

De bedriftslederne som har henvendt seg til Bård Hoksrud, viser alle til søknadskriteriene i den kommunale kompensasjonsordningen.

Det står i kriteriene at det som kan kompenseres, er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstengning og utgifter til smittevern i perioden.

Stiller spørsmål

– Jeg har forståelse for at lokale bedriftsledere stiller spørsmål ved hvilke signaler ordføreren og administrasjonen sender ut i håndteringen av støtte til Wrightegaarden. For egen del kan jeg legge til, at det er litt rart det som ordføreren nå gjør, sier Bård Hoksrud.

Kan bli ekstraordinært møte

Hoksrud sier at neste møte i kontrollutvalget er berammet til 9. september. I samråd med kontrollutvalgets sekretær, vil han vurdere om det skal berammes et ekstraordinært møte i kontrollutvalget i løpet av kort tid.

– Tatt i betraktning av at Wrightegaarden-støtten er en aktuell sak med økende kritikk i lokalsamfunnet, kan det være høyst aktuelt å ha et ekstraordinært møte. Kontrollutvalget bør ganske raskt få en redegjørelse fra administrasjonen og ordføreren, for å vurdere om ordføreren og kommunedirektøren har gått ut over de fullmakter som er gitt av formannskapet.

Møtereferater er vel skrevet

– Jeg leser i avisene om en rekke møter som er blitt holdt der ordføreren og fungerende kommunedirektør med næringssjefen har deltatt. Jeg forutsetter at det foreligger møtereferat fra disse møtene, sier Bård Hoksrud.

Tilliten til kommunen

Lederen av kontrollutvalget viser til momenter som lokale bedriftsledere har tatt opp med ham. Det handler om tilliten til kommunen, og blant annet henvisning til søknadsfristen som er 31. august.