– Jeg viser til Bamble kommunes brev av 31.05.22. Stenersens erfaringer med Bamble kommune gjør at han ikke har store forventninger til kommunen, men han er likevel overrasket over at kommunen finner det forsvarlig – enn si i tråd med god forvaltningsskikk – å ta bilder av privat eiendom «i skjul» til bruk som bevismiddel i en rettslig tvist med kommunen, uten på forhånd å informere Stenersen som eier av eiendommen. Brevets innhold og framstillingsmåte etterlater et ubehagelig inntrykk av at kommunen mener at Stenersen gir faktisk uriktige opplysninger til kommunen. Stenersen opplever kommunens brev som støtende og ærekrenkende, slår Torkelsen fast i brevet.

– Jeg har forståelse for at lokalavisa mener det er en interessant uttalelse. Men jeg står helt klart hundre prosent inne for det som står i brevet. Det er fullt berettiget. Dette er en sak som har versert i 36 år, og måten kommunen har gått fram nå kan ikke stå uimotsagt, sier Torkelsen.

Ulovligheter

I desember i fjor sendte Bamble kommune krav til Edvard Stenersen i Cudriosgate 11, etter å ha fattet et vedtak om at det var satt opp et ulovlig overbygg/tilbygg på den gamle sjøboden, og at en paviljong som sto på brygga måtte fjernes. I kravet truet de med tvangsmulkt på 10 000 kroner og ukentlige bøter om ikke eier av den gamle sjøboden fjernet paviljongen og det de karakteriserte som ulovlig oppført tilbygg i løpet av kort tid.

– Kommunen krever at tilbygg/takoverbygg fjernes og at bygningen for øvrig tilbakeføres til opprinnelig godkjent fasade, i tråd med bestemmelser om kulturmiljø som ligger i reguleringsplanen., var konklusjonen i vedtaket og kravet til huseieren.

I tillegg ga de pålegg om at paviljongen som sto på brygga måtte fjernes. De ga frist til 4. mars på å etterkomme kravene.

Kommunen mottok en forespørsel om lovligheten av de nevnte tiltakene på sjøboden våren 2020. Administrasjonen dro da på befaring. Ifølge gjeldende reguleringsplan for området ligger sjøboden i hensynssone for bevaring av kulturmiljø, og i et NB!-område for bevaringsverdig bygningsmiljø.

– Stenersen har revet det såkalte tilbygget og fjernet paviljongen. Jeg ga kommunen beskjed om dette 27. mai, lenge før kommunen sendte brevet med beskyldningene om at Stenersen farer med uriktige opplysninger, sier Moen.

I brevet til kommunen skriver han at Dersom saksbehandler hadde vist normal aktsomhet og normal respekt for god forvaltningsskikk og hadde henvendt seg til Stenersen eller direkte til advokaten, i stedet for å sende det han beskriver som det støtende brevet av 31.05.22, ville hun fått opplyst at Stenersen planlegger å benytte hageteltet/paviljongen på hytta, og at han i den forbindelse satte opp Hageteltets/paviljongens rammeverk for å sikre at alle delene til rammeverket var til stede.

– Da dette var konstatert ble rammeverket demontert, skriver advokaten.

Krever unnskyldning

På vegne av sin klient fremmer Moen et meget tydelig krav i brevet til kommunen.

– Stenersen forventer en uforbeholden unnskyldning fra Bamble kommune., skriver Moen.

Saken startet for hele 36 år siden. Da var det snakk om å få lov til å rive sjøboden. Bamble kommune fastslo den gangen at forfallet var kommet for langt på sjøboden, og at det ikke var annen mulighet enn å rive den. Fylkesmannen sa i 1987 at det var greit å rive sjøboden. Huseieren startet med å rive den, men stoppet opp i påvente av at en ny reguleringsplan var på beddingen. Etter hvert ble som nevnt boden en del av et område med kulturminnevern, og det ble lagt ned forbud mot å rive boden fra kommunens side. Kommunen mente at det hadde gått mer enn tre år fra huseier fikk rivningstillatelse uten at det var gjort, og at tillatelsen derfor var falt bort.

Saken om tilbygget og paviljongen er av nyere dato. Fremdeles verserer ønsket om å rive sjøboden fra huseierens side, og det står faktisk fremdeles som et krav.

– Urimelig

Advokat Moen hevder på vegne av Stenersen at det ikke er rimelighet i kommunens krav om at sjøboden nå «skal tilbakeføres slik den var», skriver Moen i en klage på vedtaket fra desember i fjor. Den gamle sjøboden er sterkt preget av forfall.

– Rivningsarbeidene ble satt i gang kort tid etter at Fylkesmannens vedtak forelå i 1987. Rivningsarbeidet ble gjort over tid, samtidig som huseier jobbet med å få tilrettelagt for et nytt bygg på tomta. Rivningstillatelsen har etter vår mening følgelig ikke bortfalt med grunnlag i mislighold av 3-års fristen. Ettersom vedtaket som er begrunnet i feil faktum skal det normalt kjennes ugyldig, skrev Moen i klagen den gangen.

– To ganger på 1990-tallet ble det varslet i forbindelse med nye reguleringsplaner for området, at huseier ville ha en oppklaring om rivningsvedtaket og mulighetene for nybygg på tomta. Han fikk aldri noen informasjon fra kommunens side.

– Behandlingen av Stenersen fra kommunens side er helt uakseptabel, sier Moen.

Han mener kommunen har brutt reglene for god forvaltningsskikk og at de grovt har forsømt sin veiledningsplikt overfor eier.

– Prøver det i retten

Advokaten er også veldig tydelig på at saken om rivningstillatelsen ruller videre.

– Det opprinnelige ønsket om å rive og bygge nytt ligger fortsatt. Jeg har ikke snakket med huseier om det nylig, men det tyder på at vi ønsker å prøve dette rettslig, dersom kommunen ikke snur og gir tillatelse til å rive, sier Moen.