Vinteren brukes til kartlegginger

PLANOMRÅDET: Det er Klima- og miljødepartementet som er ansvarlig myndighet for forslaget til planprogram for nytt kaiområde i Kongkleiv i Frierfjorden, ny adkomsttunnel til planlagt deponi for behandlede avfallsgips med farlig avfall i Dalen gruver i Brevik.

PLANOMRÅDET: Det er Klima- og miljødepartementet som er ansvarlig myndighet for forslaget til planprogram for nytt kaiområde i Kongkleiv i Frierfjorden, ny adkomsttunnel til planlagt deponi for behandlede avfallsgips med farlig avfall i Dalen gruver i Brevik.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Planprogrammet for mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik, er ute på høring fram til slutten av januar.

DEL

Det er Klima- og miljødepartementet som i løpet av februar og mars 2018 skal fastsette det endelige planprogrammet for hvordan konsekvensutredningen skal utarbeides.

Konsekvensutredningen skal gi grunnlag for å vurdere om Dalen gruve er egnet til formålet deponi. Konsekvensutredningen skal omfatte beskrivelse og vurdering av hvilke virk- ninger det planlagte tiltaket kan ventes å få for berørte områder og fagtema.

I NOAHs utkast til planprogram står det i framdriftsplanen at konsekvensutredningen skal være ferdig 1. mai 2018.

Porsgrunn kommune

I den offentlige høringen som startet denne uka, forventes det at også Porsgrunn kommune gir sin uttalelse til forslaget til planprogram.

Høringsprosessen på seks uker er i tråd med §15 i forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. I høringsprosessen gis berørte parter anledning til å uttale seg om hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes som en del av konsekvensutredningen.

Det er Klima- og miljødepartementet som holder informasjonsmøte om saken i Brevik kulturhus onsdag 10. januar. På det offentlige møtet skal både Klima- og miljødepartementet og NOAH informere om forslaget til planprogram.

Alternativet til framtidig behandlingsanlegg for farlig avfall på Langøya og deponi for behandlet avfall i Dalen gruve i Brevik, inneholder planer om å bygge nytt kaianlegg ved Kongkleiv på Kjørholt ved Frierfjorden.

Forslaget er plassering av ny kai ved Kongkleiv med trasé for adkomsttunnel til Dalen gruve. Traséen er ikke endelig fastlagt. Det skal gjøres geotekniske vurderinger av realiserbarheten for ny kai og tunnel.

Det skal gjennomføres en miljørisikovurdering av gruvens egnethet til deponi, som en del av konsekvensutredningen.

Kongkleiv

Det beskrives i planprogrammet at Frierfjorden er en av de mest undersøkte fjordområdene i Norge. I konsekvensutredningen skal naturtilstanden i Frierfjorden og i Konkleiv kartlegges til formålet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken