Utdypingsarbeidene skal snart ut på anbud

Skipstrafikk i Langesundsfjorden.

Skipstrafikk i Langesundsfjorden. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen i Telemark har gitt Kystverket endelig tillatelse og klarsignal til å gå i gang med utvidelse av prosjektet Innseiling Grenland. Kystverket sender snart arbeidene ut på anbud.

DEL

– Vi holder nå på å utforme anbudspapirene med beskrivelse av utdypingsarbeidene som skal utføres, sier senioringeniør Thommy Dahl Olsen, som er ny leder for prosjektet ved Senter for utbygging ved Kystverket Nordland.

Olsen regner med at selve anbudet ligger ute på anbudskanalen Doffin før jul. Entreprisene går ut på sprenging, graving og mudring på sjøbunnen i skipsleden i Håøyafjorden, Kalvenløpet og for ny farled i Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya.

– For Kystverket er dette et helt ordinært utdypingsprosjekt, sier Thommy Dahl Olsen.

Olsen er vel kjent med at Naturvernforbundet i Telemark har protestert på tiltakene og reist krav om å stanse gjennomføringen av prosjektet. For Kystverkets del er protesten lagt til side og avvist.

Fra Fylkesmannens side er det stilt vilkår i tidsaspektet for når på året utdypingsarbeidet kan skje.

– Entreprenøren kan starte gjennomføring før 15. mai og stanse arbeidene etter 15. mai. Da må anleggsmaskinene demonteres i en periode. Det er uheldig og kostnadskrevende. Entreprenøren kan velge å utføre utdypingsarbeidene i perioden 1. august til 15. mai. Det blir et valg entreprenøren vil ta.

Begrensede naturinngrep

Fylkesmannen i Telemark er uenig i innvendingene til de planlagte tiltakene i innseilingen i Grenland slik naturvernorganisasjonene har beskrevet ulempene.

Til merknadene fra Forum for Natur og Friluftsliv under høringen, sier Fylkesmannen at deres vurdering er at søknaden er tilstrekkelig opplyst i forhold til deres behandling etter forurensningsloven.

– Med de vilkår som er satt i tillatelsen mener vi at tiltakene vil ha begrenset påvirkning av naturmangfoldet og fiskeriinteressene i de berørte områdene, kommenterer underdirektør Ingvar Oland i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.

Tillatelsen fra Fylkesmannen i Telemark til Kystverket omfatter mudring inkludert sprengning og dumping av masser i sjøen i forbindelse med utvidelse av farleden i Grenland.

Innseilingen til Grenland benyttes av omtrent 2500 skip per år. Kystverket beskriver dagens innseiling som krevende, sterkt trafikkert og med transport av farlig last. Tiltakenes formål er å få en kortere, rettere og dypere farled og å separere motgående båttrafikk slik at framkommeligheten og trafikksikkerheten økes, samt at ulykkesrisikoen reduseres.

Innseiling Grenland er beskrevet i Nasjonal Transportplan 2014-2023 og Kystverkets Handlingsprogram.

Artikkeltags