Enda et skudd for baugen i Valleråsen

DETTE LA DE FRAM: Her er den opprinnelige skissen kommunen la fram for boligbygging i Valleråsen. Nå står striden om to mulige store boligfelt, et med innkjøring fra Enger, og et fra Hovenga.

DETTE LA DE FRAM: Her er den opprinnelige skissen kommunen la fram for boligbygging i Valleråsen. Nå står striden om to mulige store boligfelt, et med innkjøring fra Enger, og et fra Hovenga.

Det omstridte forslaget om boligutbygging i Valleråsen frarådes nå også av Samferdselsdepartementet.

DEL

Departementet støtter innsigelsen fra Statens vegvesen og mener Valleråsen-boliger vil bli bilbasert, og derfor brudd på belønningsavtale og mål om mindre bilbruk.

– Samferdselsdepartementet meiner at ei etablering av dei føreslåtte budstadområda vil kunne bidra til ei auke i personbiltrafikken, noko som igjen både vil stride mot målsettinga for belønningsavtalen som kommunen har inngått med staten, og dessutan verke negativt inn på moglegheitene for å nå desse måla, skriver Samferdselsdepartementet i brev datert 5. mars.

Brevet er sendt Kommunaldepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen om den omstridte Valleråsen-utbyggingen, foreslått i kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Porsgrunn kommune. Planen forårsaket mengder med innsigelser da den ble lansert.

I bystyret i fjor stemte SV, MDG, Sp, Rødt, Venstre, Høyre og By og Nær imot Valleråsen-bygging. Ap måtte ha støtte fra blant andre Frp for å få forslaget gjennom. Ap har presisert at de ønsker en mulighetsstudie før mulig boligbygging i åsen.

Det er to foreslåtte boligområder i Valleråsen kalt B60 og B61 som har vært gjennom mekling og nå også behandling i Samferdselsdepartementet. Departementet beskriver områdene slik:

"B61 Valleråsen ligg ca. 3 km frå Porsgrunn sentrum via planlagt tilkomst/kryss på Enger. I luftlinje er avstanden til Porsgrunn sentrum ca. 1,5 km. Området framstår i dag i hovudsak som eit urørt område med gardstun i nedre del og noko dyrka mark. Ovanfor området ligg Valleråsen vassverk. Området er ca. 200 dekar stort. Kommunen ønsker utvikle området med boligar skikka for barnefamiliar, og ikkje som leiligheitskompleks, terrasseleiligheiter, blokker eller liknande. Statens vegvesen meiner på si side at tilkomsten vil i hovudsak vere bilbasert, grunna avstand til sentrum langs veg, som bryt med nullvekstmåle, statlege og regionale planretningslinjer".

Det andre området "B60 Valleråsen nord ligg ca. 2,5 km frå Porsgrunn sentrum via planlagt tilkomst om Hovenga. B60 grensar til gardsbygg og spreidde bustadbygg. I luftlinje er avstanden tilsentrum ca. 1,5 km". Også dette eventuelle boligområdet mener departementet blir bilbasert og i motstrid til gjeldende overordna planer.

Kommunen mener de foreslåtte områdene ligger så nær byen, i gang- og sykkelavstand, og nær skoler, barnehager, idrettsanlegg og turområder. Områdene må være innafor hva som må aksepteres. Før områdene kan omreguleres fra LNF til boligformål skal studien i kommunal regi belyse konsekvenser og muligheter. Tema blir naturmangfold, friluftsliv, rekreasjon, landbruk, kulturlandskap, adkomst, boligtyper og tetthetskrav, landskap, topografi/terrengbearbeiding, forholdet til statlige/regionale føringer og økonomi/gjennomføringsevne.

Statens vegvesen har protestert mot brudd på både nasjonale og regionale føringer. De mener at "bustadområda ligg dessutan i eit samanhengane landbruk-, natur- og fritidsområde med grensande gardstun og noko dyrkamark og store samanhengande naturområder". Slik bør det fortsette å være, mener de.

Samferdselsdepartementet "støttar Statens vegvesen si motsegn. Departementet forventar at lokal arealpolitikk støttar opp under dei statlege infrastrukturinvesteringane, regionale og statlege planretningslinjer. Dei føreslåtte bustadområda ligg slik at det rimeleg å anta at til- og fråkomst vil skje med biltransport. Områda ligg heller ikkje i tilknyting til lokalsentera med offentleg tilbod eller skule", poengterer departementet. De viser også til belønningsordningen som ikke vil harmonere med Valleråsen-utbygging.

Artikkeltags