Rådmannen mener brukerne av arbeidstiltaket i regi av Kirkens Bymisjon i Porsgrunn har vært stabile og har nyttiggjort seg aktivitetstilbudet over lengre tid, noe som har medvirket til redusert rusmisbruk og etablering av arbeidsfellesskap og betydningsfulle sosiale relasjoner.

Rådmannens konklusjon er at «tiltaket er i tråd med kommunens satsing på aktivitet og mestring. Aktivitetstilbudet er rettet mot personer som faller utenfor det ordinære arbeidslivet og vil være en styrking av livskvalitet og mestring for den enkelte».

Kommunen vil bevilge 150.000 kroner årlig i tre nye år for å videreføre bymisjonens prosjekt «I jobb».

Politikerne skal behandle saken. Rådmannen skriver at Kirkens Bymisjon etablerte seg i Porsgrunn høsten 2016. Fra desember 2017 etablerte de arbeidstiltaket «I jobb», og det ble utarbeidet en samarbeidsavtale med kommunen som omhandlet faglig, økonomisk og praktisk støtte og tilrettelegging av aktivitetstiltaket.

Kommunen ønsket å utvikle samarbeidet mellom ideell og kommunal sektor innfor feltet rus og psykisk helse og øke bredden i tilbud til personer med rus o g psykiske helseutfordringer.