Torsdag skal formannskapet behandle forslag til løsning for bygging av fergekaier, en pinlig og kostbar prosess som har fått riksomtale på linje med stupetårnet på Hamar.

Det er snart et år siden den nye ferga ankom Brevik og ble seilt rett i opplag i Bamble. Revisjonen som gransket fergesaken kom til at «styret ikke fullt ut har opptrådt i samsvar med eiers føringer. Styret burde i større grad ha tilpasset anskaffelsesprosessen til prosessen med landfast infrastruktur».

Ifølge revisjonen visste ikke styret når nye kaianlegg ville være ferdig til bruk, og heller ikke hva selskapet ville måtte betale i leie. Usikkerhet om framtidig leie ville gjøre det vanskelig å vurdere om de økonomiske forutsetningene for fergekjøpet kunne overholdes. Fergekjøpet innebar en vesentlig risiko både for selskapets økonomi og for eierne.

Vi mener det ville vært naturlig for styret å stille sine plasser til disposisjon, men det har ikke skjedd. Eierne forholder seg passive. Hvorfor fergestyret framstår like freda som Heddal stavkirke er uforståelig, og det svekker den allmenne tilliten til offentlig drevet virksomhet.

Ansvaret for en av tidenes lokale skandaler påhviler i høyeste grad også kommunen, men er i ferd med å bli pulverisert i alle ledd.