– Omlegging av E18-rampe medfører at vegen vil ligge på fylling over bekken Røtua, og det blir behov for å legge deler av bekken i rør, blir det blant annet opplyst.

Porsgrunn kommune offentliggjorde torsdag at Nye Veier AS søker om mindre endring av reguleringsplan for ny E18 på strekningen Lanner – Preståsen, vedtatt 13. juni 2019.

Om området i tilknytning til Røtuabakken skriver de at dette allerede er avsatt til vegformål i eksisterende reguleringsplan, og det er dermed åpnet for å gjøre tiltak i bekken. Konsekvenser for vannmiljø og naturmangfold er lagt ved søknaden.

Dette opplyser de blant annet:

– På Lanner omhandler endringen forlengelse av tunnel med 150 meter. Fv30 og E18-rampe kan da legges i felles trasé over ny forlenget tunnelportal. Sørgående E18-rampe dimensjoneres for 80 km/t. Adkomstveg til skytebanen må justeres. Bjønnåstunnelen ønskes forlenget med ca. 130 meter mot sør. Rensebasseng flyttes til nordsiden av E18, i arealet mellom E18 og jernbanen. Bro over Herregårdsbekken er detaljprosjektert og det er derfor ønskelig å fjerne krav i bestemmelsene om å behandle byggesøknad for denne.