Kontrollutvalget har mottatt en skriftlig henvendelse om at Bamble kommune avgiftsbelegger feietjenester på fritidseiendommer som ikke har behov for, eller ikke får utført feiing, men som de likevel må betale for.

Denne henvendelsen er bakgrunnen for at kontrollutvalget bad kommunedirektøren om en orientering rundt lovligheten for en slik avgiftsinnkreving.

Ny forskrift i 2016

Leidulf Aakre orienterte om at i 2016 fikk brannvesenet en ny forebyggende forskrift som sier at kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.

Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger.

I 2017 gjennomførte Bamble kommune en kartlegging med et spørreskjema om hvor mange som har ildsted. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 82.

Lite brukt

Svarene var at ildstedene i fritidsboliger i Bamble blir svært lite brukt, da de mest benyttes i sommerhalvåret.

Få av fritidsboligene hadde takstige som er lovpålagt for at feieren skal entre tak.

Bamble kommune utsatte derfor innføring av feieavgift på fritidsboliger.