– Vi har fått de siste prognosene nå 19. august, og får vi en 50 prosents økning i strømprisene, slik prognosene tilsier, så vil vi ende rundt 50 millioner i brutto strømkostnader totalt neste år. I år sier prognosene at vi ender opp rundt 20 millioner, sier kommunalsjef Gunn Ellen Berg.

Prisene er før merverdiavgift og inklusiv nettleie. Hun understreker at dette er prognoser og beregninger, og at det er vanskelig å forutsi hvor dette ender.

– Det er selskapet Kinect som gjør strømavtalene for kommunen, og de inngår avtaler fram i tid. Det er litt avhengig av hvor lenge de nåværende avtalene strekker seg, blant annet, sier kommunalsjefen.

Det hun uansett er ganske sikker på, er at det går mot minimum en dobling av kommunens strømregning neste år.

Som en av eierkommunen i Skagerak Energi får Bamble kommune høyere inntekter som følge av større utbytte, men de forsvinner fort i økningene i strømutgiftene kommunen har.

Får flere alvorlige utslag

Berg sier at hun ikke mister nattesøvnen av prognosene for strømprisene, men hun innrømmer at hun er bekymret. Kommunen skal nok klare seg, men hun er bekymret for flere alvorlige utslag de høye strømprisene gir.

– Deler av kommunens strømregning handler om det kommunaltekniske området. Det blir fordelt på VAR-budsjettet, slik at det er en del av det totale regnskapet for vann, avløp og renovasjon. Det vil kunne føre til merkbar økning i de kommunale avgiftene i kommunen, sier hun.

Hun frykter også at de høye strømprisene, i tillegg til økte utgifter på alle andre områder, vil føre til at flere av kommunens innbyggere vil slite i hverdagen.

– Vi er nok helt nødt til å legge inn en økning i sosiale utgifter for neste år, som en konsekvens av at flere får det vanskelig. Vi må se i øyne at vi får et inntektstap fordi en del ikke klarer å betale for seg. Også privathusholdningene vil få minst en dobling av strømutgiftene sine. Inflasjonen er forventet å bli høy og rentenivået øker, noe som vil føre til at husholdningene får det merkbart tøffere, sier hun.

– Må nok klare oss selv

Kommunalsjefen er ikke optimist når det gjelder statlig hjelp til kommunene som følge av høyere strømregninger.

– Vi har landets høyeste strømpriser nå, og som sagt ser det minst ut til at alle får en dobling av utgiftene neste år. Vi forventer ikke noe drahjelp fra staten for kommunal sektor når det gjelder strømutgiftene, sier Berg.

Normalt legger hun fram et foreløpig budsjett for neste år på denne tida av året, som et arbeidsdokument for alle som skal jobbe fram neste års budsjett. Det skjer ikke i år.

– Det er faktisk så mange usikkerhetsmomenter nå at vi ikke legger fram det strategidokumentet sier vi skal. Vi har beslutta å vente til forslaget til statsbudsjett legges fram i oktober før vi legger fram våre tall, sier kommunalsjefen.