– Saken gjelder ulovlig utført terrenginngrep og ulovlig oppførte betongmurer på egen eiendom.

Det skriver Porsgrunn kommune i nytt brev til en lokal byggmester.

Eiendommen saken gjelder er på Bjørntvedt.

Jurist på byggesaksavdelingen opplyser i brevet datert 23. juni at det vesentlige terrenginngrepet omfatter oppfylling av terrenget nordøst på eiendommen og sprenging av fjell i syd.

– Det ulovlige byggetiltaket gjelder oppføring av høye betongmurer mot eiendomsgrensene i nord, syd, øst og vest. Murenes høyder er fra 1,6 m – 2,8 m. Begrunnelsen for overtredelsesgebyret er at tiltakene, både terrenginngrepet og byggetiltaket, er utført uten søknad og tillatelse.

Brudd på flere bestemmelser

Slik forklarer byggesaksavdelingen hvorfor de mener saken er så alvorlig:

– Videre er betongmurene utført i strid med reguleringsplanens bestemmelse om høyde på innhegning, jf. reguleringsplan for Øvre Bjørntvedt. Betongmurene er også i strid med kommuneplanens krav til landskapstilpasning. Betongmurene er dessuten oppført i strid med byggegrense mot offentlig veg. Terrenginngrepet og murene er i strid med avstandskravet til nabogrensene i øst, vest og nord.

Til en byggmester mener kommunen man må kunne stille krav:

– Kravet til aktsomhet er strengt, og kommunen legger til grunn at den ansvarlige bør kjenne til, eller i det minste gjøre seg kjent med gjeldende plangrunnlag og aktuelle lovbestemmelser før tiltak. I dette tilfellet er tiltakshaver også en profesjonell aktør.

– Spesielt som profesjonell aktør må det kunne forventes høy grad av aktsomhet og en undersøkelsesplikt i forkant av slike tiltak. Det dreier seg om omfattende terrenginngrep og oppføring av massive betongmurer, og vi mener at tiltakshaver/ansvarlig søker har opptrådt uaktsomt når ikke lovligheten av tiltaket ble avklart i forkant. Vår oppfatning er derfor at foretaket burde ha visst at terrenginngrepet var ulovlig, og at skyldkravet er oppfylt.

Det er ikke kjent om byggmesteren sier seg helt eller delvis uenig i gebyret på 150.000 kroner. Tiltak er forsøk rettet i ettertid, men kommunen mener likevel at det foreligger skjerpende omstendigheter og har ilagt maks gebyr. Klagefristen er tre uker.