Det er Bård Hoksrud (Frp) som presenterer analyserapporten, og han kommer til å legge den fram for Helse- og omsorgskomiteen i kveld.

– Jeg ble mildt sagt overrasket over hvor store tall som kommer fram i denne analysen, og det viser til fulle at det faktisk er potensial til å få ut mer tjenester for de samme kronene vi bruker i dag. Det er i strid med det kommunalsjef Birgit Sannes har uttalt tidligere, sier Hoksrud.

Hoksrud spurte

Hoksrud legger til at denne analyserapporten ikke er et bestillingsverk fra Fremskrittspartiet.

– Jeg fikk se en tilsvarende analyse for Skien kommune, og spurte representantene fra NHO om det var mulig å få en tilsvarende for Bamble. Det svarte de bekreftende på, og nå har jeg altså fått rapporten, forklarer stortingspolitikeren.

«Beste praksis»

NHO Service har laget det de selv betegner som beste praksis når det gjelder drift av helse- og omsorgstjenester i kommunene i Norge. De har så hentet ut alle de innrapporterte tallene fra Bamble kommune (KOSTRA-tallene), og sammenlignet dem med de beste tallene fra resten av landet. Analysen tar for seg tallene for helse- og omsorgstjenestene, renhold, forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen innenfor helse og omsorg.

– Det er viktig å huske at analysen i det vesentlige bygger på offentlig tilgjengelige KOSTRA-tall, innrapportert fra hver enkelt kommune. Hvor nøyaktig og på hvilken måte den enkelte kommune beregner og rapporterer disse er utenfor både vår og Statistisk sentralbyrås kontroll, presiserer Lasse K. Tenden i rapporten.

49,4 millioner

Rapporten konkluderer med at Bamble kommune bruker 49.452.293 kroner for mye på helse- og omsorgstjenestene og bygningene sine i året. Kommunen bruker 36,9 millioner i året på de 40 sykehjemsplassene de har. Det er 11 millioner for mye i henhold til rapporten. De bruker 30,6 millioner på 68 heldøgns omsorgsboliger. Det er 3,5 millioner for mye. De bruker 44,2 millioner på 240 plasser i hjemmetjenesten. Det er 12 millioner for mye ifølge rapporten. På det de kaller hjemmesykepleie og praktisk bistand bruker kommunen rundt 40 millioner. Det mener NHO er rundt 10 millioner for mye. Totalt mener NHO at kommunen bruker 37,6 millioner for mye på omsorg. I tillegg mener de at renholdet blir utført 1,7 millioner for dyrt, og forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse er 10 millioner for dyrt.

Mer tjenester

I rapporten sier også NHO at det er lønnsomt å konkurranseutsette tjenester innenfor helse- og omsorgsarbeidet. Bård Hoksrud fremmet forslag om å konkurranseutsette i forrige komitémøte, og fikk flertall for det. Saken er ennå ikke behandlet i kommunestyret.

– Jeg tar naturligvis rapporten med meg og presser videre på å få konkurranseutsatt slike tjenester i kommunen. Jeg tror ikke vi kan forvente å få til effektivisering på linje med tallene i rapporten, men hadde vi bare kunnet få ut en gevinst på 10 millioner, så har vi gjort mye, slår han fast.