Nå skal «Handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom 2012-2015» erstattes av «Handlingsplan for inkludering av barn og unge», går det fram av ny sak til utvalg for barn, unge og kultur.

Oppvekstavdelingen skriver at i Porsgrunn, som i landet for øvrig, er andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. I 2009 utgjorde disse barna en andel på 5,7 prosent (346 barn), i 2017 en andel på 11,8 prosent (750 barn). Statistikk og forskning viser at disse barna har større risiko for helse- og levekårsutfordringer videre i livet. De vet at en stor risikofaktor for disse barna er utenforskap og mistrivsel.

Nå skal tiltak spisses mot fritidsarenaen og samarbeid med frivilligheten. En arbeidsgruppe med 3 representanter fra frivillighet, 2 fra kultur og idrett, 2 fra oppvekst, 1 fra PPt og 2 fra NAV har jobbet med ny plan.

De har sett på relevant forskning, innsamlede spørreskjemaer fra familiehelsetjenester, barnehager og skoler, og intervjuer og møter. Blant involverte nevnes NAV, kulturskolen, videregående skole, frivillige, foresatt fra lavinntektsfamilie og ungdomsrådet. Det er så langt ikke opplyst om kommunen vil sette av mer penger til å bekjempe barnefattigdom og organisere bedre inkludering.