Nulltoleranse mot taggerne, som angivelig skal ha gjort seg skyldig i hærverk for flere millioner kroner! Politiet slår til og lover en ekstra innsats etter at det er kommet inn mer enn 50 anmeldelser. Vi merker oss at også Porsgrunn Min By og Servicebyen Skien er invitert til å komme med innspill. Det er i seg selv interessant. Handelsorganisasjonene bør kanskje starte med å anmode sine egne medlemmer om å følge lovverket. Vi tenker da på gatereklamen som daglig skjemmer ut Storgata og som hindrer ferdsel for bevegelseshemmede.

Nulltoleranse mot tagging, sier politiet. Slik regner vi med at det alltid har vært. Vi formoder at politiet hittil ikke har sett gjennom fingrene på taggingen.

Taggingen er selvsagt en uting for de gårdeierne som rammes av det. Men det virker som om det offentlige mer eller mindre gir blaffen. Gangveien under Porsgrunnsbrua har vært en kjær boltreplass for kreativ ungdom i flere år nå, uten at noen har funnet det tvingende nødvendig å fjerne det som i mange kretser oppfattes som kunstverk.

Vi skal ikke forsvare taggingen, men vi stiller oss undrende til politiets prioriteringer. Hvis de nå skal trappe opp kampen mot uvesenet, bør de også fortelle hvilke andre innsatsområder det kommer til å gå på bekostning av. For øvrig antar vi at utspillet i pressen i går først og fremst er ment å skremme de som driver med tagging og graffiti. Antagelig vil dette øke spenningen i enkelte miljøer, og nærmest fungere som en spore til å øke aktiviteten.

Det virker som om politiet, i sin iver etter å ta taggerne, glemmer at det finnes langt alvorligere kriminelle forhold å gripe fatt i.