Dette er Ellingsens kommentar sendt redaksjonene tirsdag formiddag:

«Slik blir det gull av asfalt» er tittelen på en artikkel i PD 29. juli 2013. Avisa fortsetter med å konkludere: «Asfaltlappen ved jernbanen er god butikk – og representerer store verdier for Porsgrunn kommune og staten». Nå blir det spekulert i om Lilleelva Parkering AS har pumpet opp verdien av parkeringsplassen for å få erstatning fra Statens vegvesen. Det spekuleres i at Lilleelva Parkering AS «tviholder på inntekter og forsinker utbygging» (Varden 29. des. 16).  

Slik er det ikke. ROM Eiendom og Porsgrunn kommune gjennom Porsgrunn Utvikling har et samfunnsansvar. Selskapene eies av det offentlige og er redskap for å utvikle eiendommer og forvalte verdier til beste for befolkningen. Vårt mål har hele tiden vært å legge best mulig til rette for utvikling av Kammerherreløkka og Gamle Urædd for at byen og hele distriktet skal nyte godt av de mulighetene knutepunktutviklingen rundt denne typen jernbaneprosjekter gir. Det er utgangspunktet for denne redegjørelsen.

Lilleelva Parkering AS mener bestemt at vi opptrer ryddig i denne saken. Selskapet har aldri motsatt seg å avstå grunn til veibygging, men det er riktig og selvfølgelig at vi får erstattet verdien av eiendom staten/fylkeskommunen overtar. Dette grunnleggende fundamentet for privat eiendomsrett er til og med nedfelt i en egen paragraf i grunnloven. All eiendom infrastrukturutbyggeren ikke selv eier, må kjøpes eller eksproprieres – verken private eller kommunale eiendommer skal overføres gratis. Lilleelva Parkering AS krever ikke annet enn at eiendommen som avstås, erstattes i samsvar med ekspropriasjonsrettens regler.

Framstillingen av saken i media blir misvisende og forvridd når utgangspunktet er at grunn til vei skal overdras gratis til staten/fylkeskommunen. Det er ikke vanlig praksis.

For Kammerherreløkka ble det vedtatt reguleringsplan i 2002, for Gamle Urædd i 2007. Begge planene tilrettela for byutvikling på og ved stasjonen. Forutsetning for utbygging var etablering av nye parkeringsplasser. I 2008 signerte Porsgrunn kommune, Rom Eiendom og Jernbaneverket en avtale med sikte på å etablere gode parkeringsarealer og å sikre arealer for framtidig jernbanestasjon når dobbeltsporet fra Larvik blir lagt inn til byen. 

Selv om diskusjonen om Fv32 har pågått lenge, var det på dette tidspunktet ikke tatt noen avgjørelse om hvor traseen skulle gå, og når veien eventuelt skulle legges om. På den tiden var avtalepartene først og fremst opptatt av å tilrettelegge for utvikling av jernbanen i området. 

I 2011 ble Lilleelva Parkering AS etablert. Selskapet skulle videreføre intensjonene i avtalen fra 2008. Etableringen av parkeringsplass for Skagerak Energi var en viktig forutsetning for at selskapet skulle bygge sine nye kontorer i sentrum. Fristilt parkeringstomt gjorde det mulig å bygge NAV-bygget. Lilleelva Parkering AS har hatt en sentral rolle i prosessen fram mot bygging av nytt hotell på Kammerherreløkka. Oppkjøp av C.E. Berg-Hanssensgate 11 AS tilrettelegger for framføring av dobbeltsporet fra Larvik og bygging av framtidens nye regionale kollektivknutepunkt.

Da Lilleelva Parkering AS etablerte parkeringsplasser i området og leide ut p-plasser til Skagerak Energi, var omleggingen av Fv32 ikke fastlagt. «– Vegvesenet hadde ikke konkrete planer om å bygge vei der da p-plassen ble etablert», sier tidligere ordfører Øystein Beyer i et intervju med PD i mars i år. Artikkelen oppsummerer hele saksgangen, og PD skriver videre: «Planer for nytt Lilleelvkryss har variert opp gjennom åra. På begynnelsen av 1990-tallet var planen å legge ny trasé omtrent der ny vei bygges nå. Seinere ble ny vei tegnet inn over jordene på Vallermyrene. Den ideen ble stanset. Ikke før i april 2013 ble ny og gjeldende reguleringsplan for den nye fylkesveien gjennom Lilleelvkrysset vedtatt, to år etter at Lilleelva Parkering AS ble etablert. I 2013 ble det fastslått at ny vei ikke skal gå over Kjølnesjordene, men langs nåværende trasé. Før 2010 var det fokus på jernbane, dobbeltspor, Eidangertunnel og knutepunkt, ikke vei.»

Eks-ordføreren setter fingeren på et sentralt punkt: Lilleelva Parkering AS har hele tiden handlet ut fra de reguleringsplaner og andre planer som har vært vedtatt. Selskapet har jobbet aktivt for å tilrettelegge for Skagerak Energis bygging av kontorer og for utvikling av det næringslivet som kommer som en konsekvens av en ny jernbanestasjon.

Statens vegvesen hevder i uttalelser til pressen at p-plassen ved jernbaneovergangen er midlertidig. Det er ikke riktig. Plassen ble opparbeidet i 2011 basert på reguleringsplan fra 2008 og drives med permanent rammetillatelse. Det eneste midlertidige ved denne p-plassen er en atkomst. I planleggingen av parkeringsplassen deltok både fylkeskommunen som eier av Fv32 og Statens vegvesen. Deres fokus var løsning for av- og påkjøring. Partene var godt kjent med målsettingen om å tilrettelegge for et godt parkeringstilbud og bidro til å tilrettelegge for tiltaket.

Lilleelva Parkering AS blir nå beskylt for å være grådige og å «pumpe opp verdien på et villnis» (Varden 30. des. 16). Det er ikke riktig. Selskapet har tatt sine beslutninger basert på gjeldende reguleringsplaner og vedtak og gjort sine valg ut fra det samfunnsansvaret Lilleelva Parkering AS er satt til å forvalte.

Selskapet hevdes også å gamble med egne verdier. Det er heller ikke riktig. Eierne tilførte ved oppstart av selskapet verdier i form av egne tomter og frisk kapital, til sammen ca. 13 millioner kroner. Av disse er ca. 4 millioner kroner investert i oppgradering og utvidelse av parkeringsplassen. Fra 2011 og til og med 2015 har selskapet et akkumulert overskudd før skatt på nesten 3,8 millioner kroner. Det er betalt ca. 0,8 millioner i skatt.

Statens vegvesen har kritisert Lilleelva Parkering AS for at selskapet ikke har villet gi bort store områder gratis. Det er en urimelig kritikk. Et aksjeselskap - enten det er offentlig eller privat eiet - kan ikke gi bort store verdier. Lilleelva Parkering AS drives etter aksjeloven og har som oppgave å forvalte selskapets verdier på vegne av eierne. Selskapet krever ikke annet enn å få erstattet verdien av eiendom som må avstås, og det etter de ordinære reglene for slik erstatningsutmåling.

Porsgrunn Utvikling AS eier 50 prosent av Lilleelva Parkering AS. ROM Eiendom eier den andre halvparten. Begge eierne er offentlige aktører. Lilleelva Parkering AS forvalter verdier på vegne av offentlige myndigheter og kan ikke gi bort innbyggernes verdier - selv ikke til et annet offentlig selskap. Denne vurderingen støttes av ordfører Robin Kåss i TA 7. mars 17: «Ordfører Robin Kåss (Ap) sier at han ville ha reagert hvis PU hadde gitt bort eiendommer til en billig penge. – Dette er skattebetalernes penger, sier Kåss.»

Visste Lilleelva Parkering AS at Fv32 skulle legges om? Ja, «alle» visste at det skulle skje noe med veien, men ingen kunne si hva som skulle skje før april 2013. Helt fram til da var det uklart hvor traseen skulle komme, og om den ville berøre Lilleelva Parkering AS. Selskapet har tatt høyde for at det kunne skje i sine avtaler med leietakere. Noe annet ville være uansvarlig. Men en usikker framtid kunne ikke hindre Lilleelva Parkering AS i arbeidet med å tilrettelegge for ny jernbanestasjon og å optimalisere de mulighetene det ligger i knutepunktutvikling rundt stasjonsområdet. Lilleelva Parkering AS må jobbe ut fra de reguleringsplaner som gjelder for området, og de vedtak som er fattet om utvikling av infrastruktur.

Lilleelva Parkering AS er opprettet for å ta seg av forretningsmessige saker og drives i konkurranse med andre aktører. Lilleelva Parkering AS må opptre som en seriøs forretningspartner, noe som blant annet innebærer konfidensialitet om forretningsmessige avtaler. Selskapet har ikke holdt tilbake informasjon overfor beslutningstakerne og har som ledd i den offentlige høringen gitt de opplysninger om selskapet og dets virksomhet som allmenheten kan gis tilgang til.

Selskapet mener også å ha innfridd sine forpliktelser overfor Statens vegvesen som utbygger. Forsinkelser som har oppstått, må Statens vegvesen ta på egen kappe. Det er utbygger som har ansvaret for at alle forhold rundt byggeområdene er avklart før arbeidene settes i gang. 

Skien 21.03.2017

Svein Olav Ellingsen

Daglig leder Lilleelva Parkering AS

Prosjektsjef ROM Eiendom AS»