PD omtalte saken tirsdag. Rådmannen mener det kan bli nødvendig at kommunen går inn med store beløp i forbindelse med prosjektet til Storebrand Eiendom og Bratsberg Gruppen. Så mye som 40-50 millioner kroner kan bli utbetalt over en tiårsperiode. Det henvises til bygningsloven som legger opp til et slikt kommunalt bidrag. Oddmunn Hollås i Fjordnett Grenland mener argumentasjonen er syltynn og lurer på hvem som må lide for en slik pengebruk.

– Hvor mange sykehjemsplasser vil lide for dette? spør Hollås.

– Dersom dette prinsippet skal følges slavisk, er det mange andre som skal ha penger fra kommunen, sier Hollås.

Organisasjonen han representerer er en sammenslutning av flere velforeninger i Porsgrunn, Bamble og Skien.

Rådmannen påpeker at «i henhold til plan-og bygningslovens paragraf 17 kan ikke kommunen kreve at utbygger dekker en større andel av de totale infrastrukturkostnadene enn det som er en direkte konsekvens av utbyggingen».

Det aktuelle kapittelet omhandler utbyggingsavtaler. Der står det:

«Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis beskoste tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belaster utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygger påfører kommunen».

Hollås mener det ikke er tvil om at rådmannens konklusjon er et utslag av en subjektiv tolkning.

I rådmannens utredning hevdes det at en utbygging etter planen vil tilføre kommunen mange nye kvaliteter i form av torg, parker, gatetun og tilgjengelighet langs elva for allmennheten.

– Disse tiltakene ville ikke blitt gjennomført hvis ikke det var for de private utbyggernes planer, kontrer Hollås.