I flere år har reglementet åpnet for å ha en halv time åpen post eller spørretime i bystyret. Slik har dette vært formulert i reglementet:

«Ved kommunestyremøtenes begynnelse skal det avsettes inntil 30 minutter til skriftlige spørsmål fra kommunens innbyggere til ordfører. Spørsmålene skal være skriftlige og må være meldt til ordfører seinest klokka 10.00 tre virkedager før møtet».

Det har også vært mulig for utsendinger fra foreninger og grupper å møte for et folkevalgt organ og uttale seg om saker på dagens saksliste.

Innbyggerinvolvering

Utvalget som har sett på reglementet mener at kommunen ikke har lyktes med innbyggerinvolvering, slik det for noen år siden ble åpnet for.

– Ordføreren slutter seg til arbeidsgruppas konklusjon om at behovet for slik involvering bør økes gjennom å tenke nytt. Økt bruk av ulike sosiale medier samt utstrakt grad av meroffentlighet i Porsgrunn kommune, kombinert med lokale mediers fokus på kommunene innebærer at spørsmål som innbyggere ønsker svar på blir besvart på andre måter enn at de besvares i kommunestyret, heter det i saken som legges fram for administrasjonsutvalg og formannskap.