Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som bevilger de statlige pengene. Dette forklarer de om prioriteringen av søknader innkommet fra mange kommuner:

• Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.

• Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.

• Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.

• Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Direktoratet opplyser at søknad om tilskudd til Porsgrunn kommunes tiltak «Klokkerholmen feriekoloni og sommerskole» innvilges med 250.000 kroner.