Foreslår undersøkelse for flere millioner

RÅDER: Kulturhistorisk museum har uttalt seg om E18 Langangen – Lanner, Regulering nord,

RÅDER: Kulturhistorisk museum har uttalt seg om E18 Langangen – Lanner, Regulering nord, Foto:

Kulturhistorisk museum anbefaler Riksantikvaren å gi Nye Veier dispensasjon fra kulturminneloven i forslag til E18-planen fra Langangen til Lanner.

DEL

Museet i Oslo har kommet en arkeologifaglig fundert vurdering fordi det er gjort en rekke funn av kulturminner i planområdet.

– Totalt er 96 automatisk fredete kulturminner påvist, hvorav 84 var bosettings- og aktivitetsområder fra steinalder. Seks lokaliteter er søkt dispensert innenfor E18 Langangen – Lanner, Regulering nord, skriver de i brevet til Riksantikvaren.

De anbefaler at Riksantikvaren gir dispensasjonen det er søkt om, men at det settes vilkår om arkeologiske undersøkelser ved fem av lokaliteten, og at tiltakshaver tar regninga.

– Tiltakshaver bekoster en arkeologisk utgravning, jevnfør vedlagte budsjett på 9,427 millioner kroner, skriver de.

Kulturhistorisk museum skriver til Riksantikvaren at det er vanskelig å erkjenne at den store samfunnsnytten E18- prosjektet vil ha.

– På grunn av tiltakets dimensjon er det vanskelig å sikre kulturminnene og gi dem varig vern, og i dette tilfellet er det også snakk om kulturminner som har lav synlighet og begrenset formidlingsverdi.


Artikkeltags