Dette svarer Norconsult:

– Porsgrunn kommune, som skal bruke deponiet, sier at massene kommer som overskudd fra kommunale vei, vann og avløpsprosjekter. Det er ment som et permanent deponi. Støy og støv skal utredes spesielt som en del av planprosessen. Høyden på deponiet avklares gjennom planprosessen. Faregrad skal avklares i planprosessen. Planen skal ta høyde for at tenkte tiltak ikke skal medføre økt fare for beboere i området. Fysiske barrierer i form av økt masseoppfylling er planlagt. Det er ikke sagt noe om hva etterbruken skal bli, området vil sannsynligvis bli inngjerdet fram til avsluttet oppfylling. Planbeskrivelsen vil komme nærmere inn på alle de temaene dere spør om, og plan blir lagt ut på høring.