– Målingene av svoveldioksid (SO2) i Porsgrunn kommune tilfredsstiller ikke kravene til datakvalitet. Vi ber om at dere innen 30. juni 2018 redegjør for

status for overvåkingen av SO2, og hvorfor overvåkingen ikke har tilfredsstilt kravene til datafangst. Vi ber dere også redegjøre for hvordan dere vil ivareta datafangsten framover, skriver Miljødirektoratet i nytt brev til kommunen.

Overvåking av SO2 er i Porsgrunn kommune knyttet til industriutslipp og behov for overvåking vurderes på bakgrunn av utslippsmengde, sannsynlige spredningsmønstre for forurensningen og potensiell eksponering for befolkningen. Målestasjonen har stått på Ås men er flyttet til Furulund. Porsgrunn kommune har som forurensningsmyndighet ansvar for at krav til overvåking av luftkvalitetsdata etterleves.