Det ble enstemmig vedtatt i utvalg for barn, unge og kultur tirsdag.

Rådmannen hadde foreslått svarfrist 31. desember, men Ap ville forlenge med en måned og det sluttet utvalget seg til.

Utvalget vedtok at museumsmeldingen og dens anbefalinger tas til etterretning, at den legges ut på høring, og at behovet for økt tilskudd til museumsdrift tas inn i budsjettbehandlingen og innarbeides i kommende handlingsplanprogram.

Det betyr at formannskap og bystyre skal prøve å finne mer penger til museumsdrift i kommunen.

I museumsmeldingen står det at «meldingen gir en beskrivelse av dagens museumsdrift gjennom en presentasjon av museene og samarbeidspartnere. Rammene for driften gis gjennom å beskrive den statlige museumspolitikken og de nasjonale kravene som er satt til museumsdriften, samt de økonomiske bevilgningene i form av tilskudd og tjenester fra Porsgrunn kommune».