I forkant av nytt møte i representantskapet i Brevik fergeselskap IKS har rådmannen kommet med oppdatering på økonomien i det skandaløse fergeprosjektet.

Den nye elferga Sandøy vil ha ligget i opplag i over to år innen den blir satt i drift, og Bjørkøya står i fare for å miste fergetilbudet i sommer på grunn av planlegging ute av kontroll. Styret i fergeselskapet bestilte ny ferge til over 80 millioner uten kommunalt vedtak om bygging av nye kaier.

I ettertid har partene skyldt på hverandre.

5,66 millioner

– Med ordinært driftstilskudd, dekning av merkostnader med Sandøy i opplag og dekning av økte driftskostnader, skal Porsgrunn kommune bidra med til sammen 5,66 millioner. Fratrukket det Porsgrunn kommune allerede har betalt, skal kommunen bidra med ytterligere 1,172 millioner for å dekke opp for kommunens andel av eierbidraget for 2022, opplyser rådmannen.

Nye ekstrautgifter ble behandlet i formannskapet 20. april.

– Merkostnadene med Sandøy i opplag inneholder andre driftskostnader, avskrivninger, rentekostnader og lønnskostnad. Til sammen utgjør dette 5,8 millioner kroner i 2022, står det i saken til politikerne.

Eierne Porsgrunn kommune og fylkeskommunen skal dele 50/50 på merkostnader med den nye ferga. Saken var den siste på en lang saksliste. Ingen tok ordet, bortsett fra ordfører Anne Kristine Grøtting (Sp) som bemerket at det var seint på dagen.

- Hold budsjett

– Det ligger en del penger her, sa Grøtting om nye millioner til ferga. Hun sa at kommunen har et ansvar.

– Jeg vil henstille til å trykke litt på knappen og holde seg til budsjett. Merforbruk må være unntaksvis, sa Grøtting.

Ingen andre ønsket å si kommentere saken, og rådmannens innstilling om ekstra millionbevilgning ble vedtatt enstemmig.

Porsgrunn kommunes andel av kostnader til Sandøy i opplag og merkostnader med driften oppgis til 2,9 millioner.

– Begge eiere bidro i 2022 med noe mer i ordinært driftstilskudd til selskapet enn avtalen mellom eierne la opp til. Porsgrunn kommune har bidratt til selskapet med 4,488 millioner i løpet av 2022.