– Forslag til planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik er nå sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget til planprogram er utarbeidet av NOAH og viser hvilke temaer som foreslås belyst i en konsekvensvurdering av et mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruver, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Lunde beskriver videre at frist for å komme med skriftlige merknader til innholdet i planprogrammet er 31. januar. Onsdag 10. januar vil Klima- og miljødepartementet holde et offentlig møte om forslaget til planprogram. Møtet er i Brevik kulturhus.

Gjennom høringen gis det mulighet til å komme med innspill til hva som bør utredes.

– Det er Klima- og miljødepartementet som er ansvarlig myndighet for å fastsette det endelige planprogrammet. Skriftlige innspill som sendes oss i høringsperioden vil vurderes samlet ved fastsettelse av endelig planprogram. Planprogrammet setter rammene for det som skal konsekvensutredes, sier Lunde.

Videre sier han at når planprogrammet er fastsatt, vil NOAH utarbeide en konsekvensutredning av tiltaket, i tråd med fastsatt planprogram. Sentralt i arbeidet med konsekvensutredningen er å utrede om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall og å avklare hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn.

– Det er ikke tatt stilling til behovet for videre statlig involvering i saken. Dette blir først vurdert når konsekvensutredningene av deponiet i Brevik og i Nesset foreligger. Konsekvensutredningen av et mulig deponi i Nesset ble nylig ferdigstilt.