Porsgrunn kommune har engasjert konsulenten Norconsult til å utrede det nye deponiet. «Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for massedeponi for rene masser i Pasadalen» ble publisert på kommunens nettsider 21. september. Der orienteres kort om hva deponiplanen er, og det står «har du kommentarer»? Fristen for å komme med uttalelser for naboer, offentlige myndigheter og andre mulige berørte gikk ut 22. oktober. Så langt er Telemark fylkeskommunes kommentarer offentliggjort, og de er bekymret for økt tungtransport på en mye brukt skolevei.

Det er en annen deponisak som av naturlige årsaker er i fokus. Pasadeponiet har i liten grad vært tema, men kommunen selv har offentliggjort noe informasjon på nett og postlista, og i så måte fungerer åpenhet i kommunen godt. Blant annet er det kommet fram at Tveitanlia borettslag ligger forholdsvis nær det nye deponiet, og der er det uro over konsekvenser av deponiet, og etterbruken av det store området når det er fylt opp.

Saken reiser vesentlige spørsmål om alt fra forhold for borettslaget til hvordan kommunen og konsulenten har tenkt å løse større ulykkesrisiko på skoleveien for mange barn og unge på Eidanger. Konsulent har opplyst at alt vil bli utredet, men noen må komme på banen med mer informasjon raskt.