– Finansieringen med bompenger av fylkesveg 353 Rugtvedt – Surtebogen er basert på etterskuddsinnkreving i begge retninger i en automatisk bomstasjon plassert på fv. 353 ved Hafraker, vedtok Stortinget etter en anmoding fra Samferdselsdepartementet 20. mai.

Det betyr at innkrevingspunktet blir montert akkurat i flukt med Burvaldsletta på dagens fylkesvei, rett bortenfor Findal bedehus. Bilistene fra Bamlebygda, det nye boligfeltet i Findal og Herum slipper dermed unna bompenger dersom de skal til og fra Stathelle og Langesund. De som blir igjen «utenfor» innkrevingspunktet er Surtebogen, Asdal og Herre.

Til 2039

Det er lagt opp til at 308 millioner av totalprisen på 598 millioner for den nye veistrekningen skal finansieres med bompenger.

Når alle forutsetninger legges til grunn, også at bompengeselskapet skal håndtere sine forpliktelser, legges det opp til at det skal kreves inn bompenger i 15 år. De første bompengene skal kreves inn når hele strekningen Rugtvedt – Surtebogen er ferdig. Det skal den etter planen være i 2025. Dersom alt går etter den vedtatte planen, skal det bli slutt på innkreving av bompenger i 2034.

Stopper på 40

Det er beregnet at gjennomsnittstaksten for passeringer må være 22 kroner for å betale ned veien på 15 år. Med 20 prosent rabatt til alle med bombrikker og 50 prosent rabatt for nullutslippsbiler, er det satt en pris på 25 kroner per passering for kjøretøy i takstgruppe 1 og 75 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe to, som er tyngre kjøretøy, er tenkt å kunne kjøre gratis gjennom bommen på Burvaldsletta.

– Det er videre lagt til grunn et passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1 for å skjerme lokaltrafikken, står det i vedtaket.

3,9 kilometer

Den nye strekningen er 3,9 kilometer. Den skal gå ut fra rundkjøringa ved Lasses og i ny trasé forbi boligfeltet på Rugtvedt til Findal, der den skal ligge tett på dagens trasé bort forbi Skjerkøya til Surtebogen. Den nye veien skal ha en veibredde på ni meter, inkludert veiskulder og forsterket merking mellom veibanene. Det vil være fartsgrense på 80 kilometer i timen på denne strekningen når den står ferdig.

Det er planlagt å bygge fem bruer, fire kulverter og en mur langs parsellen. Det bygges nye kryss ved Findal og Skjerke. I tillegg skal eksisterende avkjøring til Surtebogen oppgraderes noe, med blant annet et kantstopp. Rundkjøringa ved Lasses må tilpasses nytt kjøremønster. Det vil bli etablert sammenhengende gang- og sykkelvei på hele strekningen.

Det har allerede vært mange innspill rundt plasseringen av innkrevingspunktet, og dette vil være et hett tema fram mot detaljregulering av den nye veistrekningen. Planen er å starte byggingen av veien i 2023.