Johnsens poeng var at sjøfartshistorien ikke har fått den plass i sjøfartens hus som den burde ha i en by som Porsgrunn der sjøfarten har hatt en helt sentral betydning for byens utvikling og vekst.

Det kan se ut som det hevdes et standpunkt i diskusjonen, nemlig at sjøfarten ikke er noe unikt for Porsgrunn. Som født og oppvokst i Porsgrunn, som historiker og som forfatter av bind to av Porsgrunns historie, undrer det meg at det stilles spørsmål ved sjøfartens historiske betydning for byen. Under arbeidet med porsgrunnhistorien ble det ganske klart for meg at elva, beliggenheten ved kysten, skipsbyggeriet og rederiene hadde en helt avgjørende betydning for at Porsgrunn utviklet seg fra en liten trelast-by på Telemarkskysten, til å bli en av Norges viktigste skipsfartsbyer på 1800-tallet. Skipsfartsnæringen og akkumulert kapital fra denne næringen, gjorde det også mulig å omstille næringslivet i byen til ny, og i nasjonal sammenheng, helt unik industri.  

Det er etter min mening helt klart at Porsgrunns identitet i stor grad er knyttet til sjøfarten og kystkulturen. Videre er det klart at lokal identitet og historie er tett sammenkoplet. Historisk kunnskap om hvem man er og hvor man kommer fra, står helt sentralt i lokal identitetsbygging, og utdanningsinstitusjoner og museer har et viktig forsknings-, forvaltnings og formidlingsansvar. Men hvilken kunnskap? Vi ser av diskusjonen rundt Du Verden og Vitensenteret at det står en strid om historien og hva som der er viktig for byens identitet. Men i svaret fra ordføreren på Siren Johnsens (V) interpellasjon, ser det ut til at ordfører Robin Kåss ikke egentlig er opptatt av byens historie – og i hvert fall ikke byens sjøfartshistorie – men heller ønsker å representere en by som er moderne og framtidsrettet med et teknologisk avansert vitensenter.  I utgangspunktet skulle DuVerden være vitensenter og sjøfartsmuseum, men det ser ut til at vitensenteret vinner på bekostning av sjøfartshistorien.

                På begynnelsen av 2000-tallet gav Porsgrunn by seg selv en gave; Porsgrunn bys historie ble skrevet i tre bind og utkom i 2006/2007. Gaven var et uttrykk for at bystyret den gang ønsket å se bakover for å gi byen redskaper til å orientere seg i nåtid og mot en framtid. Jeg vil anbefale Robin Kåss å lese by-historien. Da vil han forstå hvilken betydning sjøfarten og kystkulturen har hatt for byens utvikling og i folks bevissthet.