Det er en beboer på Sandya som har meldt fra til Porsgrunn kommune om at det foregikk arbeid i terrenget i sjøkanten på en fritidseiendom på Bjørkya.

Bilder og beskrivelser av de pågående arbeidene blant annet med gravemaskin, førte til at Porsgrunn kommune umiddelbart tok affære og tok kontakt med hytteeieren.

I telefonsamtale med kommunen, har hytteeieren redegjort for at det blir utført ryddearbeid i strandsonen på eiendommen.

Porsgrunn kommune redegjør i skriftlig pålegg om stans i arbeidet, at området er omfattet av reguleringsplanen for Bjørkøya fra 2012. Eiendommen er regulert til LNF-område friluftsformål med hensynssone grønnstruktur langs hele strandlinjen. Terrenginngrepet som hytteeieren har utført, ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Slikte tiltak kan ikke settes i verk, ifølge loven. Terrenginngrepet er klart i strid med planens arealformål og reguleringsplanens bestemmelse, heter det.