Kommunen vil ha uteservering på øya i elva, naboer reagerer

Uteservering på øya kan bli en omstridt sak i naboborettslaget. Frist for uttalelse er 3. september.

Uteservering på øya kan bli en omstridt sak i naboborettslaget. Frist for uttalelse er 3. september.

Av

Kommunen vil tillate en såkalt mindre endring i reguleringsplanen for øya i elva og tillate uteservering. Naboer reagerer.

DEL

Børve og Borchsenius henvendte seg 31. juli til kommunen med anmodning om kommunal behandling av mindre endring i «Reguleringsplan for del av Bratsberg brygge med odde» for å kunne etablere uteservering på øya. Naboene er blitt varslet i brev, og PD vet det har kommet sterke reaksjoner. Ikke bare stenger den omstridte øya i elva utsikten for beboere på Bratsberg brygge og Friisebrygga, nå ser de for seg leven og skrål fra en uterestaurant også.

Porsgrunn kommune stiller seg positiv til søknaden om «mindre endring» for å etablere uteservering. Dette skriver saksbehandler på avdeling for byutvikling:

«Endringen oppgis å være en konkretisering av opprinnelig intensjon for uteområdet i gjeldende plan fra 2009, samt i tidligere plan for området fra 2003. Endringen fastsetter at aktuelt område på den vestre delen av øya kan benyttes til uteservering, noe som er vagt formulert i gjeldende bestemmelser. I pkt. 6 i bestemmelsene fra utgått plan fra 2003 fremkommer det tydelig at uteservering kan tillates på områder med gatetun på øya. Denne presiseringen er ikke med i gjeldende plan fra 2009», skriver saksbehandler, og fortsetter:

«Under pkt. 2 i de gjeldende bestemmelsene står det imidlertid at hensikten med planen er å legge til rette for blant annet bevertning i attraktive byrom. Den foreslåtte endringen anses således som en formalisering og tydeliggjøring av den opprinnelige intensjonen. Tiltakshaver ønsker i tillegg å tillate et fast tak/overdekning over uteserveringen, samt utvide området KO1 med 13 kvm i sørvest».

Kommunens foreløpige vurdering er denne:

«Det anses som positivt at planen blir tydeliggjort i tråd med hensikten og at uteserveringen får en geografisk plassering på plankartet, noe som skaper større forutsigbarhet for alle parter. En uteservering aktiverer byrommet og kan bidra til å skape attraktive uteområder, og gjør den nye øya mer tilgjengelig for allmenheten. Den offentlige strandpromenaden rundt øya er opprettholdt, og gjennom å i tillegg legge til rette for en uteservering skapes et nytt møtested og flere måter for byens innbyggere å benytte det attraktive byrommet på. Området er regulert til gatetun i gjeldende plan (et formål som kan brukes på steder med uteserveringer) og det er ikke noe i bestemmelsene som eksplisitt sier at det ikke kan tillates servering på tunet i den videre planleggingen av det aktuelle området.

Hva gjelder den faste overdekningen over uteserveringen anser administrasjonen dette som positivt. Et fast tak kan bidra til å høyne kvaliteten på uterommet i tråd med planens intensjon, og gjør at uteserveringen oppleves som en mer permanent del av gatetunet. Det bidrar også til å oppfylle intensjonen i bestemmelsenes pkt. 4.4 om utforming. Dette da taket bidrar til å uttrykke de enkelte bygningenes innhold. Kommunen synes søknaden er godt argumentert og stiller seg positiv til endringene», heter det i vurderingen fra byutvikling.

Det blir opplyst at naboer blir varslet med eget brev og endringen annonseres i tillegg på Porsgrunn kommunes hjemmesider. Frist for uttalelse om saken er satt til mandag 3. september.

Artikkeltags