Her vil de bygge høyere, søker om ekstra etasje

Dette er tegning av nybygget på Vestsida.

Dette er tegning av nybygget på Vestsida.

Nybygg i næringsparken på Vestsida kan bli enda høyere, arkitekt mener de må opp til 16 meter.

DEL

Børve og Borchsenius har levert søknaden til kommunen og mener høydeendring og flere andre justeringer kan passere som en mindre endring. Det er nybygg for selskapet Norner som skal bygges ved Kulltangbrua, på motsatt side av det nye Powerhouse-bygget.

- Tiltaket gjelder etablering av et forsknings- og testsenter for Norner AS. Bygget vil inneholde maskinhall, lager, diverse laboratoriearealer, testarealer og kontorplasser. Selskapet ønsker å samlokalisere sin virksomhet i ett bygg og således samle alt i dette nye senteret. Arealbehovet har økt i forhold til tidligere gitte rammetillatelse, og deler av bygget har økt fra 3 til 4 etasjer, opplyser arkitektfirmaet.

I opprinnelige bestemmelser er det vurdert at bebyggelsen kan ha varierende høyde. Etasjeantallet kan være inntil 3 etasjer, gesimshøyde 11 meter. Deler av bebyggelsen kan oppføres i inntil 4 etasjer, gesimshøyde 14 meter. Store bygningsvolum og fasade bør oppdeles på en måte som motvirker monotoni.

Nå foreslår arkitekt å øke høyde fra 14 til 16 meter for 4 etasjer, og fra 11 til 12 meter for 3 etasjer. Det foreslås at inntil 50 prosent av bebyggelsen kan være i 4 etasjer. Nybygget oppgis til å være totalt 4530 kvm.

- Endringen er ikke i strid med vesentlige intensjoner i reguleringsplanen, gesimshøyde vil ha en marginal betydning i landskapsbildet, mener arkitekt. Det vises også til at ingen hadde merknader til økningen da søknaden ble nabovarslet.


Artikkeltags