– Bamble kommune sin andel av spillemidlene for skoleåret 2019/20 er 195.000 kroner, skriver Telemark fylkeskommune i tildelingsbrevet.

Målet med den kulturelle skolesekken er å gi skolebarn flere møter med profesjonell kunst og kultur årlig. Fylkeskommunen fordeler midlene til kommunene. I år får de over 10 millioner kroner til formålet. Dette er overskudd fra Norsk Tipping AS, som skal gå til kulturformål. Midlene fordeles med henholdsvis cirka 3 millioner til de videregående skolene, og resten til grunnskolene.

– Etter fordeling til privatskolene etter samme nøkkel blir dermed 2.447.000 kroner fordelt som øremerket tilskudd direkte til kommunene. 2/3 av spillemidlene blir brukt til å kjøpe produksjoner som blir sendt grunnskoleelevene i Telemark gjennom DKS Telemark.

– Dette med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom kommunene og fylkeskommunen. For skoleåret 2019/20 benyttes fordelingsnøkkelen fullt ut, og vi benytter fjorårets antall elever og antall skoler som grunnlag for fordelingen, skriver fylkeskommunen.