Den planlagte gang- og sykkelbrua over Porsgrunnselva lå an til å koste nærmere 200 millioner. Nå er planene endret, kommunen nedskalerer ambisjonene og vil forsøke seg i anbudsmarkedet på nytt.

– Gang- og sykkelbrua ble lyst ut som totalentreprise i en åpen tilbudskonkurranse våren 2021. Ved tilbudsfristens utløp innkom kun ett tilbud, og dette var langt over vedtatt budsjettramme.

Det skriver planavdelingen i kommunen i et nytt vedtak om reguleringsplanen for brua.

Fordyrende

– Konkurransen ble avlyst, og det ble iverksatt undersøkelser for å identifisere forhold som kunne bidra til økt interesse for oppdraget, men også for å redusere kostnader. Konklusjonen var at de spesifikke kravene til utførelse og materialbruk har virket både konkurransehemmende, men ikke minst også svært fordyrende. Ved utlysning av ny konkurranse ønsker forslagsstiller å la det være opp til markedet å vurdere hva som totalt sett vil være den mest rasjonelle løsningen, opplyser avdelingen.

Rådmannen stiller seg positiv til at det legges til rette for utlysning «av en ny tilbudskonkurranse gjennom å endre utformingskriterier for gang- og sykkelbrua».

Rådmannen har gitt sin vurdering og mener at negative konsekvenser for endringen er små. Dette mener rådmannen:

– Nettere

– Det følger av forslagsstillers planbeskrivelse at brua realiseres innenfor regulert formål, men med noe redusert bredde i forhold til det som ble angitt i planbeskrivelsen fra 2019. Der ble det operert med en føringsbredde på 5,5 meter. En redusert bredde vil bidra til at den framstår nettere spesielt ved ilandføring av gang- og sykkelvegen inn mot Storvegen på Vestsiden og i Reynoldsparken inn mot Storgata på østre bredde.

Rådmannen mener at endret materialbruk og tverrsnitt på brukassa vil være lite synlig på avstand.

– Ved at bommene med tilhørende teknisk anlegg flyttes inn til landkarene vil brua også oppleves noe mer strømlinjeformet og ryddig over vannspeilet. Forholdet til estetikk vil bli ivaretatt, både ved at det skal være et tildelingskriterium i den nye tilbudskonkurransen, men også ved at bestemmelsene krever at tegninger og annen dokumentasjon skal legges fram for bystyret før det gis rammetillatelse.