Det nære fagmiljøet med dommere og påtalemyndighet er svekket etter at statsadvokatene ble flyttet fra Skien til Tønsberg. Mer endring kan komme i løpet av forholdsvis kort tid.

I oktober skal domstolkommisjonen legge fram utredning om domstolenes organisering. Norge har rundt 100 domstoler, jordskifteretten inkludert, og det kan komme en betydelig reduksjon. I 2016 ble antall politidistrikter redusert fra 27 til 12. I Telemark kan domstoler bli lagt ned i sammenslåing til større enheter, men dette er politisk og samfunnsmessig sensitivt og vi vet ikke hvor dramatisk politikerne vil gå til verks.

Fra tingretten i Skien har det vært tatt til orde for å flytte til Porsgrunn, nær det nye knutepunktet for jernbanen. Fornyet langsiktig leiekontrakt i Skien har trolig parkert dette initiativet for mange år framover, og de ekstra lokalene som er skaffet til veie i samme bygningskompleks i Gjerpensgate kan tyde på at det blir sammenslåing.

Det er til å forstå at dagens domstolsstruktur ikke kan være hogd i stein. Bygningers tilstand, nye behov, teknologi, sikkerhet og økonomi er stikkord, men vi vil advare mot en ny reform som unødvendig øker avstand til brukerne og kan svekke den alminnelige tilliten til domstolene.

Geir Fragell, journalist