I valgkampen har politikerne diskutert den tragiske økningen fra 500 til 800 fattige barn, og etter kommunevalget har partiene Rødt, MDG og KrF gått sammen og pekt ut fattigdom som en av de viktigste sakene. De mener politisk ledelse gjennom mange år ikke har gjort nok for å demme opp og snu en trist utvikling i egen kommune.

Situasjonen i Porsgrunn akkurat nå er at sosialhjelpsutgiftene har økt mye, 25 prosent i løpet av kort tid. 422 personer mottar sosialhjelp hver måned. NAV regner med rundt 60 millioner i sosialhjelpsutgifter i 2023, mot 50 millioner i fjor. Samtidig har Porsgrunn bosatt rundt 200 flyktninger fra Ukraina. Når flyktningene er ferdig med obligatoriske programmer, har de rett til stønader. Mye av økningen i sosialhjelpsutbetalingene skyldes ukrainere som har flyktet fra krigen.

Noen av lavinntektsfamiliene kvalifiserer til flere typer stønader og unngår full krise i dyrtida. Verst er det for mange enslige og små familier. De kan ha omtrent de samme faste utgiftene, men mindre stønad. Helsefagarbeidere og butikkansatte med deltidsstillinger kan være like fattige som en statistisk lavinntektsfamilie og folk på stønad. Mange vanlige folk venter fortsatt på deres tur. De store linjene blir lagt i statsbudsjettet, men også kommunene har handlingsrom. Da må de prioritere. Fattige risikerer å bli salderingspost.