– Vi har funnet flere uklarheter i argumentasjonen til Statsforvalteren, sier Karsten Tønnevold Fiane (Sp), leder i teknisk- og miljøutvalget i Bamble.

På Gladhaug på Ekstrand i Bamble ønsker utbygger BB prosjekt AS å realisere seks eneboliger. Men Statsforvalteren har sendt innsigelse på bakgrunn av naturverdier i området.

– Naturtyper og arter av nasjonal interesse vil bli skadet. Denne innsigelsen kan løses ved at naturmangfoldet vurderes ut fra gjeldende krav til metode og at planområdet avgrenses til de delene som ikke har naturkvalitet på nasjonalt nivå, heter det i innsigelsen.

Det er blitt gjennomført naturundersøkelse i området, men Statsforvalteren mener man har benyttet utilstrekkelig metodikk.

– Rapporten vurderer naturkvalitet basert på Miljødirektoratets håndbok 13. Miljødirektoratet forutsetter at ny kartlegging og registrering av naturkvalitet skal baseres på metoden «Natur i Norge».

Forslagsstiller på sin side mener metoden som er blitt brukt fremdeles er ansett som anerkjent metodikk. Fiane forklarer at de har gått inn i andre saker som har likhetstrekk med boligsaken på Gladhaug. Saken kommer opp til andregangsbehandling i utvalgsmøtet førstkommende onsdag.

– Statsforvalteren henger seg opp i miljøkartleggingen og mener at håndbok 13 er utdatert. Men i utvalgsmøtet til onsdag skal vi også behandle en sak om trafikksikkerhet på gamle E18. Der står det at Statsforvalteren oppfordrer til å bruke håndbok 13, så hva mener de egentlig? sier Fiane.

Kommunedirektøren har innstilt på at politikerne tar innsigelsen til følge og at planforslaget avslås. Dette fordi det er opp til politikerne å bestemme om saken skal gå til mekling.

– Posisjonen kommer til å komme med et forslag om at saken sendes til mekling, sier Fiane.

– Lang prosess

Fiane sier det har vært en lang prosess, hvor det har vært dialog med utbygger, og hvor naboene har fått komme med innspill. Han sier det er viktig at innsigelsen til Statsforvalteren med krav om ny metode, fører til at toppen på Gladhaug blir nedbygd. Han forteller at de på et tidligere stadium fikk på plass en byttehandel, hvor utbygger konsentrerte seg om å bygge nedi skråning, slik at man unngikk nye boliger på toppen.

– Her har man foreslått lekeplass og friområdet. Men dersom innsigelsen fører fram, kan det medføre at et område lenger ned i planområde blir fredet. Da må arealet som er foreslått til lekeplass og friareal bli brukt til boliger. Vi mener det er viktig å ivareta naboene og de nye som skal bo der med en grønn lunge.

Og:

– Dessuten er det snakk om naturarter som er rødlista nasjonalt, men som vi mener det er en stor bestand av lokal i Bamble.