Kommunen har fått flere bekymringsmeldinger etter brannen i boligblokka på Brekka på Bjørntvedt, blant annet denne:

– Jeg tar kontakt med dere for å uttrykke min store bekymring etter brannen i Brekka på Bjørntvedt den 10. mars. Brannen har satt fokus på problemene i området, og jeg vil gjerne understreke at det har vært en økning i kriminalitet, rusmisbruk og støy over en lengre periode. Dette har gjort det ubehagelig for beboerne å bo i området.

Det skrev en mann i e-post til kommunen samme dag som brannen.

En annen bosatt i området skrev dette:

– Jeg tar kontakt med dere for å uttrykke min store bekymring i forhold til boligblokken i Brekka på Bjørntvedt. Som en bekymret borger, er jeg dypt urolig over den økende tilstedeværelsen av rusmisbrukere og andre aktiviteter som ikke er egnet i et boligområde med mange barn som bor, leker og går til og fra skolen.

Kommunens avdeling for bygg og eiendomsdrift har ansvar for kommunale utleieboliger. De har svart på bekymringene og tar utgangspunkt i at brann i boligblokk er generelt en vanskelig situasjon.

– Heldigvis gikk det veldig bra denne gangen både med beboerne og selve bygget. Porsgrunn kommune har fokus på både sikkerhet i boliger og sammensetning av brukergrupper ved tildeling av kommunale boliger, både for å sikre et godt bomiljø, men også med tanke nabolaget for øvrig. Det er imidlertid umulig å garantere for andre menneskers oppførsel og handlinger, det må hver enkelt selv ta ansvar for enten man leier av kommunen eller andre, eller eier egen bolig, skriver avdelingsleder for eiendomsforvaltningen.

En mann i nabolaget mener de kommunale boligene bør avvikles.

– Situasjonen har blitt uholdbar, mener mannen.

Eiendomsforvaltningen forklarer målet med norsk boligpolitikk generelt, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo godt og trygt.

– Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, dette er hjemlet i bla. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Porsgrunn kommune har i lang tid disponert boliger på Bjørntvedt og har der en variert sammensetning av mennesker, slik det er i samfunnet for øvrig.