– Kommunen mener det i denne saken har skjedd overtredelse knyttet til både utført riving og utført oppføring av hytte som gir grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr for hver av disse.

– I forbindelse med utmålingen legges det vekt på at foretaket har opptrådt uaktsomt

Det skriver Bamble kommune i et brev med vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Lune Bygg AS i Porsgrunn. Saken gjelder ulovlig riving og oppføring av hytte ved Valleveien i Bamble. Firmaet hadde fått tillatelse til å oppføre tilbygg, gjennomføre fasadeendringer og rive en frittliggende bod.

Noen uker senere, 22. februar 2022, dukket kommunen opp på tilsyn. Årsaken var at de hadde fått høre at hele hytta var blitt revet, og at kun fundamentet sto igjen. Dette viste seg å stemme. Ansvarlig søker skal ha opplyst at det ble oppdaget store råteskader på delen av hytta man skulle beholde, og at man derfor besluttet å fjerne alt av bindingsverk.

Begynte bygge ny hytte

I slutten av mars gjorde kommunen et vedtak om at arbeidene ble stanset, og sendte samtidig et forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Bakgrunnen var at kommunen da hadde fått vite at firmaet hadde gått i gang med å bygge ny hytte på eiendommen. Arbeidene ble stanset umiddelbart.

I april ble det sendt søknad om endring av gitt tillatelse. Samme måned ga kommunen tillatelse til å rive eksisterende hytte og bod, og oppføring av ny hytte. Men det ble likevel sendt varsel om av mulig overtredelsesgebyr. Kommunen har lagt til grunn at det er snekkerfirmaet Lune Bygg AS som er ansvarlig for å ha utført tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse i saken.

– Kommunen viser til at overtredelsen i dette tilfellet er uaktsom fordi Lune Bygg AS la til grunn at tillatelse var gitt uten at de så den skriftlige tillatelsen. De burde ha visst at tillatelse manglet. Som ansvarlig utførende har de et selvstendig ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med krav og tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

– Lune Bygg AS har i sin uttalelse opplyst om at de har opptrådt i god tro og lagt til grunn at alt var i orden og/eller ville bli ordnet av arkitektfirmaet. De har innsett i ettertid at de burde ha sørget for å få det skriftlig, heter det i vedtaket kommunen har sendt firmaet.

Halverte bota

Kommunen opplyser at den samlede beløpsgrensen i saken er inntil 20.000 kroner, ettersom hver av de to overtredelsene utgjør 10.000 kroner. Men de har valgt å halvere boten. De vektlegger at nødvendig tillatelse er blitt gitt i ettertid, og at Lune Bygg er et lite foretak.

– Det ble heller ikke voldt skade på person eller kulturelle eller landskapsmessige verdier, og tiltaket ligger utenfor 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Likevel er det alvorlig at et ansvarlig foretak ikke følger den gitte tillatelsen. Kommunen viser derfor til at gebyret som skal ilegges er 10.000 kroner.

Daglig leder i Lune Bygg AS, Jonas Kverndalen Lunde, beskriver saken som kjedelig, men påpeker at de har tatt lærdom av saken. Han har ingen formening om størrelsen på bota.

– Vi kommer til å akseptere overtredelsesgebyret, sier han til PD.