På en ni mål stor eiendom i Ekrevegen i åsen over Nystrand ønsker et eiendomsfirma å bygge 20 nye boliger. Flere naboer har tatt opp forhold og konsekvenser de er kritiske til.

I juni i fjor fremmet Statsforvalteren innsigelse fordi forslaget til reguleringsplan åpnet for inngrep i en truet naturtype. Dette handlet blant annet om utsikt fra de nye boligene.

- Samfunnsmessig

– Vi har forståelse for ønsket om å legge til rette for utsikt fra boligområdet. Miljødirektøren kan imidlertid ikke se at inngrep i naturtypelokaliteten til fordel for utsikt for planlagt boligbebyggelse utgjør en samfunnsmessig nytte som overveier ulempene for naturmangfoldet. Slik miljødirektøren ser det er det boligutbyggingen som må tilpasses de nasjonale naturinteressene i området, og ikke omvendt, skrev miljødirektøren hos Statsforvalteren.

I mai i fjor møtte utbygger Kristoffer Moen politikerne i utvalg for miljø og byutvikling (UMB) og orienterte om planen for de nye boligene. Han vil oppføre fire nye eneboliger og 16 leiligheter og ventet bare på godkjenning.

En måned seinere kom innsigelsen. Statsforvalteren vurderte ordlyden «skånsom utsiktshogst» som uklart.

- Åpnet for skade

– Bestemmelsen er vag og setter ikke klare begrensninger som sikrer at naturtypeforekomsten ivaretas. Tvert imot åpner bestemmelsen, slik den er formulert, for inngrep som kan skade lokaliteten. De kommenterte at kalkedellauvskog, inkludert kalklindeskog og kalkhasselskog, er en naturtype med relativt få forekomster på nasjonalt nivå.

Statsforvalteren vurderte at det muligens kunne utføres noe hogst av trær uten å skade naturforekomsten. Men slik «planbestemmelsen er utformet i forslaget åpner den imidlertid for inngrep av et omfang som potensielt vil være svært skadelig for naturforekomsten».

I januar valgte Statsforvalteren å frafalle innsigelsen etter justering i planen og kontakt med Porsgrunn kommune. De opplyste at i e-postkorrespondanse 6. og 18. januar 2023 har kommunen oversendt forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for å løse innsigelsen.

Konklusjonen var at «miljødirektøren finner at innsigelsen til planforslaget er imøtekommet med endringen av bestemmelsen». Det betyr at et stort hinder for utbygging er borte.