Utvalg for miljø og byutvikling ville tirsdag ikke endre sitt eget vedtak og komme klager i møte.

Muren er del av et byggeprosjekt på en privateiendom i Bergsbygdaveien som har fått naboen til å engasjere advokat og reise bredt anlagte innvendinger mot tiltaket.

Kommunen har vurdert klagen, men ville ikke gjøre endring på sin egen tidligere tillatelse til byggetiltaket. Dette var utvalget tirsdag enig i.

• Klagen tas ikke til følge. Vedtaket datert 12.02.20 opprettholdes.

• Saken sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Slik er vedtaket utvalget gjorde enstemmig.

En Larvik-advokat har på vegne av eier av naboeiendommen påklaget kommunens opprinnelige vedtak.

– Klagen er omfattende, men går i hovedsak ut på at klager bestrider at kommunen kunne gi dispensasjon. Det anføres 3 grunnlag for at dispensasjonsvedtaket må omgjøres: 1) feil i faktiske forhold, 2) vilkårene for dispensasjon er ikke oppfylt, 3) tiltaket krever reguleringsplan, redegjør kommunen.

Rådmannen mener fortsatt at vilkårene er oppfylt og står fast på sitt.