– Det tilrådes at det legges inn rekkefølgebestemmelser som tillater at planområdet kan utbygges etappevis. Tilrådningen er gjort ut fra en vurdering av kulturminnenes informasjonsverdi, opplevelsesverdi og pedagogiske verdi, samt tiltakets samfunnsmessige betydning, skriver fylkeskommunens fagfolk til Riksantikvaren.

Som kjent foreligger det planer om boligbebyggelse på Solbakkmoen, pluss småbåthavn. I planområdet er det kulturminner fra stein- og jernalder. Dersom disse skal bevare må flere av områdene avsatt til boligbebyggelse fjernes fra planen. Fylkeskommunen påpeker at det vil gi få merkbare konsekvenser for økonomien i prosjektet. De vurdere at de samfunnsmessige og økonomiske verdiene i utbyggingen veier større enn opplevelsesverdien av de seks kulturminnene, som består av dyrkingsspor, kokegroplokaliteter og bosetting-aktivitetsområde fra jernalder og steinalder. Fylkeskommunen vurderer derfor at det gis dispensasjoner både uten, og med, vilkår om arkeologiske utgravinger.

– Arkeologiske utgravninger vil kunne tilføre viktig kildemateriale til framtidig forskning, skriver fylkeskommunen i brevet til Riksantikvaren.